Температурне поле теплоізольованого по торцях циліндра при конвективному теплообміні на твірних

E. A. Makarenkov, A. V. Siasiev

Анотація


Розглянуто різні елементи конструкцій, застосовні у машинобудуванні. В цих елементах використовують деталі, що мають вид товстостінного порожнистого циліндра, поперечний переріз якого являє собою двозв’язну область. Високотемпературний швидкісний газовий або рідинний потік, що проходить через внутрішню порожнину, створює нерівномірний нагрів, визначуваний як умовами обтікання так і особливістю конструкції. Дослідження складного термонапруженого стану, що виникає в результаті цього, має велике значення для проектування об’єктів машинобудування. Беручи до уваги те, що при цьому часто доводиться мати справу з короткочасним впливом високих температур, великого значення набуває питання дослідження нестаціонарних температурних полів з метою визначити їх найбільшу нерівномірність. Остання обставина може спричинити виникнення термонапруженого стану, що призводить до порушення режиму експлуатації. Подано постановку задачі про поширення тепла в коловому скінченному циліндрі з певними радіусом і висотою із заданою початковою температурою; математичну постановку внутрішньої задачі, яка задовольняє неоднорідне рівняння теплопровідності й однорідну змішану умову на твірній циліндра. Розв’язок задачі отримано методом факторизації з застосуванням кінцевого інтегрального перетворення змішаної задачі математичної фізики для циліндра.

Ключові слова


коловий циліндр; внутрішня задача; вимушений теплообмін

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Арсенин, В.Л. Математическая физика. Основные уравнения и специальные функции [Текст] / В.Л. Арсенин. – М.: Наука, 1966. – 327 с.

Галицын, А.С. Интегральные преобразования и специальные функции в задачах теплопроводности [Текст] / А.С. Галицын, А.Н. Жуковский. – К.: Наук. думка, 1976. – 282 с.

Горелов, Д.Н. Присоединенные массы жидкости, колеблющейся внутри кругового цилиндра при деформации его стенок [Текст] / Д.Н. Горелов // Вестн. Омск. ун-та. – 2014. – № 2 (72). – С. 17 – 20.

Жорник, А.И. Об одной задаче теплопроводности для цилиндра с конвективным теплообменом [Текст] / А.И. Жорник, В.А. Киричек, П.А. Савочка // Изв. ЮФУ. Техн. науки. − 2013. − № 4 (141). – С. 246 – 253.

Кошляков, Н.С. Уравнения в частных производных математической физики [Текст] / Н.С. Кошляков, Э.Б. Глинер., М.М. Смирнов. − М.: Высш. шк., 1970. – 713с.

Толстов, Г.П. Ряды Фурье [Текст] / Г.П. Толстов. – М. – Л.: ГШТЛ, 1951. – 396 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський рнаціональний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49000.

Д. т. н., проф. Книш. Л. I., ДНУ. 

Телефон: (099) 00-34-310 E-mail: lknysh@ukr.net

Канд. ф.-м. н. Карплюк В. I., ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.net

www.dnu.dp.ua


Free counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development