МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЗА РІВНЕМ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ БЕЗНАПІРНОЇ ТЕЧІЇ У КАНАЛІ

Борис Блюсс, Сергій Дзюба, Євген Семененко, Дмитро Кругліков

Анотація


На теперішній час стале функціонування та розвиток сучасних гідротехнічних систем у рамках виробничої діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів супроводжуються значними змінами у водних екосистемах, які призводять до перетворення водойми природного типу у природотехнічну та створення додаткових відстійників і шламосховищ. У роботі запропоновано алгоритм та методику оцінки екологічної небезпеки за рівнем параметрів режиму безнапірної течії гідросуміші у каналі з постійною площиною, які дозволяють визначити ймовірність перевищення рівнем течії висоти борту каналу, як у кінцевому перерізі, так й у будь якому перерізі каналу.

У основу даного алгоритму та методики покладено класичну модель безнапірної течії ньютонівської важкої рідини, що враховує два можливих режими руху. Застосування таких моделей дозволяє узагальнити алгоритм та методику, що розроблені на випадок течії гідросуміші з об’ємною концентрацією менше ніж 5 %.

Показано, що питома витрата води або гідросуміші з об’ємною концентрацією менше ніж 5 % при течії у прямокутному каналі пропорційна як довжині каналу, так і ухилу його дна у степені 3/2. Вперше отримано залежність витрати гідросуміші з об’ємною концентрацією, меншою ніж 5 % у похилому каналі прямокутного перетину, від необхідної відстані транспортування.

На випадок виникнення шару переливу через борт каналу запропоновано модель руху рідини, яка дозволяє визначити час існування шару переливу через борт каналу та оцінити довжину ділянки забруднення навколишнього середовища. У цій моделі враховується зміна висоти шару переливу виключно під впливом різниці витрат гідросуміші, що надходить до нього та витікають через борт каналу. Показано, що залежність безрозмірного тривалості процесу переливу рідини через борт каналу від безрозмірного часу має спадаючий та асимптотичний характер, при цьому більшим значенням початкової висоти шару переливу відповідають більші значення безрозмірної тривалості процесу.


Ключові слова


гідротехнічні системи; безнапірна течія; гідросуміш; екологічна небезпечність; методика оцінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзюба С.В. Розвиток наукових основ логістики в гідротехнічних системах гірничих підприємств : дис. д-ра техн. наук: 05.15.19. Дніпро, 2021. 406 с.

Киричко С.М. Обгрунтування параметрів процесів гідромеханізації гірничих робіт при використанні гідросумішей високої концентрації: дис.. канд. техн. наук :05.15.09. Дніпропетровськ, 2016. 175 с.

Киричко С.М. Обгрунтування параметрів процесів гідромеханізації гірничих робіт при використанні гідросумішей високої концентрації: дис.. канд. техн. наук :05.15.09. Дніпропетровськ, 2016. 175 с.

Блюсс Б.А., Головач Н.А. Совершенствование технологий предобогащения ильменитовых руд: монография. Днепропетровск: Полиграфист, 1999. 126 с.

Блюсс, Б.А. Проблемы гравитационного обогащения титан-цирконовых песков / Б.А. Блюсс, А.М. Сокил, О.Г. Гоман. – Днепропетровск: Полиграфист, 1999. – 190 с.

Гуменик И.Л. Проблемы разработки россыпных месторождений / И.Л. Гуменик, А.М. Сокил, Е.В. Семененко, В.Д. Шурыгин. – Днепропетровск: Сiч, 2001. – 224 с.

Курганов А.М., Федоров Н.Ф. Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации: справочник. Ленинград: Стройиздат, 1973. 408 с.

Евдокимов П.Д. Проектирование и эксплуатация хвостовых хозяйств обогатительных фабрик / П.Д. Евдокимов, Г.Т. Сазонов. – М.: Недра, 1978. – 440 с.

Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям: справочник. Москва: Машиностроение, 1992. 672 с.

Медведева О.А. Параметры глубоких железорудных карьеров при их доработке: монография. Киев: Наукова думка, 2013. 127с.

Сокил А. М. Физико-технические основы технологий переработки титан-цирконовых россыпей: дисс. … д-ра техн. наук: 05.15.11. Днепропетровск, 2002. 399 с.

Потураев В. Н., Левандович А.П. Решение задачи о равномерном двухслойном течении жидкости в канале постоянной ширины. Ин-т геотехн. механики НАН Украины. Днепропетровск. 1996. 6 с. Деп. в ГНТБ Украины 28.02.96. № 661. Ук. 96. Деп.

Левандович А. П. Исследование гидродинамических процессов в угольных пульпах и обоснование параметров сепаратора для их обогащения: дисс. … канд. техн. наук: 05.15.08. Днепропетровск, 1996, 172 с.

Сокил А. М. Динамическая модель работы секции конусных сепараторов. Обогащение полезных ископаемых: науч.-техн. сб. Днепропетровск: НГУ. 2000. №9. С. 138–141.

Уизем Дж. Линейные и нелинейные волны: монография. Москва: Мир, 1977. 624 с.

Блюсс Б.А., Семененко Е.В., Криль С.И. Математические модели процессов гидромеханизации. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Механіка, 2010. Т. 18. Вип. 14 (1), С. 80–90.

Кизевальтер Б.В. Теоретические основы гравитационных процессов обогащения : монография. Москва: Недра, 1979. 295 с.

Куприн А.И. Безнапорный гидротранспорт: монография, 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Недра, 1980. 244 с.

Булава Ю. И. Моделирование гидродинамических процессов в угольной пульпе и обоснование параметров неподвижных цилиндро-конических грохотов: дисс. канд. техн. наук: 05.15.11. Днепропетровск, 1999. 205 с.

Подносов Л. Г., Комиссаров О. С. Исследования работы криволинейных сит. Минеральное сырье. 1970. Вып. 21. С. 5378

Черевко Н. Е., Коткин А. М. Применение цилиндро-конических сит в схемах углеобогатительных фабрик: ЭИ. Москва: ЦНИЭИуголь, 1979. 26 с.

Майдуков Г. Л. Криволинейные грохоты в угольной промышленности : монография. Москва : Недра, 1968. 105 с.

Потураев В. Н., Мельничук В. Д., Блюсс Б. А. Двухслойное неравномерное движение жидкостей различной плотности в плоском наклонном канале. Геотехническая механика. Днепропетровск. 1998. Вып. 2. С. 64  66.

Беринберг З. Ш., Полулях А. Д. О нецелесообразности перевода неподвижной просеивающей поверхности гидрогрохота в вибрационный режим. Обогащение полезных ископаемых. Киев, 1988. Вып. 38. С. 4346.

Майдуков Г. Л. Исследование процесса обезвоживания угольного шлама с помощью сжатого воздуха. Обогащение и брикетирование углей. 1962. № 1. C. 2127.

Майдуков Г. Л. Кинетика обезвоживания водо-угольной суспензии сжатым воздухом. Уголь Украины. 1970. № 10. C. 4647.

Альтшуль А. Д. Гидравлические сопротивления: монография. Москва: Недра, 1970. 216 с.

Справочник по гидравлике: справочник / под ред. Б. А. Большакова. Киев : Вища школа, 1984. 343 с.

Чугаев Р.Р. Гидравлика: учебник для вузов, 4-е изд. Ленинград : Энергоиздат, 1982. 672 с.

Гідравліка і гідропривод: довідник / В.Г. Федоров, Н.С. Мамелюк, О.І. Кепко, О.С. Пушка; за ред. В.Г.Федорова. Умань: Видавничополіграфічний центр «Візаві», 2017. – 135 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/10.15421%2F372103

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Індексування журналу

Журнал розміщено у наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах:

         


Адреса редколегії:  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, Дніпро, Україна, 49010.

www.dnu.dp.ua

Гол. редактор д. т. н., проф. Андрій Дреус 

контактна особа

к. фіз.-мат. н., доц. Володимир Карплюк, ДНУ. 

Телефон:(067) 801-97-91 E-mail: vl.karpliuk@ukr.netFree counters! Яндекс.Метрика

Лицензия Creative Commons
Це видання має доступ за ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development